Logo

Privacy Policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29 mei 2018.

Precious Locations is er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Precious Locations hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Precious Locations houdt zich uiteraard aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent dat wij:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy verklaring;
  • De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze zullen respecteren

Als Precious Locations zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten

Je persoonsgegevens worden door Precious Locations verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Administratieve zaken om met je te kunnen communiceren over je geboekte reis;
  • Het kunnen organiseren van je reis, denk aan reserveringen van luchtvaartmaatschappijen, hotels en lokale aanbieders;
  • Het versturen van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten;
  • In geval van calamiteiten jouw te kunnen bereiken en/of helpen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Precious Locations de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam(namen) / Tussenvoegsel / Achternaam (incl. evt. meisjesnaam) zoals in je paspoort vermeldt
  • Adres / Postcode / Woonplaats
  • (Mobiele) Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Geslacht
  • Polis nummer reisverzekering (om gelijk te kunnen helpen bij calamiteiten)
  • Kenteken nummer auto (indien parkeren op de luchthaven van vertrek wordt geboekt)
  • Paspoortgegevens (kopie of alleen nummer en datum/plaats uitgifte, afhankelijk van de geboekte reis)
  • Relevante bijzonderheden voor de reis en eventuele speciale dieet wensen. Als deze gegevens door jou worden aangeleverd, is dit uiteraard met jouw toestemming
  • We gebruiken ook persoonsgegevens van andere reisgenoten die door de hoofdboeker zijn aangeleverd. Zorg er voor dat ook zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens ook daadwerkelijk mag aanleveren

Je persoonsgegevens of die van je reisgenoten worden door Precious Locations opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de reisovereenkomst (geboekte reis), gedurende de periode van de reisovereenkomst. Ze worden opgeslagen en gebruikt om je te informeren over je reizen. Na de reis bewaren wij je gegevens, tenzij je ons laat weten dat je dat niet wilt.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Precious Locations verstuurt enkele keren per jaar nieuwsbrieven aan klanten en geïnteresseerden. Wil je de nieuwsbrief ontvangen dan kun je je inschrijven via een formulier op de Precious Locations website.
Op het formulier vragen wij je voornaam, achternaam e-mailadres en telefoonnummer.
Deze persoonsgegevens van de nieuwsbrief abonnees worden door Precious Locations gebruikt om je te informeren over onze reizen, informatie te geven over reisbestemmingen, aanbiedingen en informatiedagen.
Je persoonsgegevens worden door Precious Locations bewaard en alleen gebruikt om nieuwsbrieven te versturen gedurende de periode dat je bent aangemeld. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft bij het boeken van een reis verstrekken wij alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de reisovereenkomst.

Denk daarbij aan luchtvaartmaatschappijen, hotels, vervoersbedrijven en lokale aanbieders.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Precious Locations bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen hebben wij daartoe genomen:

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Alle personen die namens Precious Locations van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben ontvangen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken, tenzij wij deze nog nodig hebben voor de uitvoering van de reis.

 

Geautomatiseerde technologieën

Indien je onze website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens automatisch verzamelen: websitegedrag, websitepatronen en technische gegevens van je apparatuur. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens website bezoek onthouden en opslaan op je computer/apparaat.

 

Wat doen cookies?

Cookies hebben verschillende functies. Websites gebruiken cookies ook om bij te houden hoeveel bezoekers er op een site komen en welke pagina’s populair zijn. Er zijn ook cookies die registreren welke websites je bezoekt en zo een inschatting maken van je interesses. Voor het leveren van een betere gebruikerservaring, beleving en volledige werking van de website plaatst Precious Locations cookies op jouw computer. De cookies worden dus gebruikt om de onze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Wij kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu.

 

Welke Cookies gebruikt Precious Locations?

 

Cookie Wie plaatst de cookies? Type cookie Beschrijving Bewaartermijn
_gat_gtag_UA_63372237_1 Google Analytics Analytisch Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. 14 maanden
_gat Google Analytics Analytisch Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. 10 minuten
_gid Google Analytics Analytisch Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. 24 uur
PHPSESSID Functioneel De PHPSESSID cookie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze website functioneert: het stelt je in staat door de website te navigeren en de functies op de website te gebruiken (bijvoorbeeld de zoekfunctie). tot einde sessie
wp-settings-4 WordPress Functioneel Om de instellingen van onze WordPress site goed over te brengen, wordt deze cookie geplaatst. tot einde sessie of 1 jaar
wp-settings-time-4 WordPress Functioneel Om de instellingen van onze WordPress site goed over te brengen, wordt deze cookie geplaatst. tot einde sessie of 1 jaar

 

Afmelden cookies

Indien je de instellingen wilt aanpassen en reeds geplaatste cookies wilt verwijderen maak dan gebruik van de Help-functie van je browser om de optie te vinden waarmee je de instellingen wijzigt teneinde cookies niet meer te accepteren en de reeds geplaatste cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het functioneren van de Precious Locations website aantasten maar de meeste onderdelen van de site kun je gewoon blijven bezoeken. Uitschakeling van cookies heeft enkel gevolg voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere browsers of computers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Meer informatie over cookie-instellingen Chrome

Meer informatie over cookie-instellingen Firefox

Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer

Meer informatie over cookie-instellingen Safari


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Komen wij er niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Precious Locations
Egginkstraat 10
2131BK Hoofddorp

info@preciouslocations.com